FAQ

Kiedy należy przeprowadzić praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w obiektach?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719). Próbną ewakuacje powinniśmy przeprowadzić w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich. Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

 

W przypadku obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących stałymi użytkownikami niezakwalifikowanego do ZL IV, właściciel lub zarządca powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji co najmniej raz na 2 lata . Natomiast w przypadku obiektu zakwalifikowanego do ZL II oraz budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych , zakres i obszar budynku objętego praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji musi być uzgodniony z miejscowym Komendantem Powiatowym (Miejskim) PSP. 

 

Należy pamiętać o obowiązku  powiadomienia Komendanta Powiatowego ( Miejskiego ) PSP o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku?

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku należy:

 

 • przestrzegać przepisów i zasada ochrony przeciwpożarowej
 • postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • przeprowadzać zgodnie z przepisami oraz Polskimi Normami przeglądy i konserwacji urządzeń i gaśnic przeciwpożarowych,
 • organizować cyklicznie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy
 • przeprowadzać sprawdzenie  praktycznych warunków ewakuacji zgodnie z przepisami,
 • umieszczać znaki ewakuacyjne we właściwy sposób,
 • nie umieszczać przeszkód na drogach ewakuacyjnych,
 • przeprowadzać audyty przeciwpożarowe obiektów,
 • aktualizować dokumentacje przeciwpożarową zgodnie z przepisami,
 • umieszczać w miejscach widocznych Plan Ewakuacji z budynku,

Jak często należy dokonywać przeglądów sprzętu pożarniczego i systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719). Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawana przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie  z zasadami zawartymi w Polskich Normach,  Dokumentacji techniczno Ruchowej oraz instrukcji obsługi urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic opracowanych przez producenta. Rozporządzenie zastrzega jednak , że przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak niż raz w roku. Natomiast węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Gdzie należy szukać wymagań i obowiązków odnośnie stosowania systemów oddymiania ?

Wymagania dla instalacji oddymiania reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 270 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna spełniać następujące wymagania:

1) zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzin´, chyba że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych,

2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem,

3) przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć co najmniej klasę odporności ogniowej (EI) stropu, o której mowa w § 216, z zastrzeżeniem § 277ust. 5,

4) przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej powinny spełniać wymaganie, o którym mowa w pkt 3, a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji — również dymoszczelności,

5) górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 0,8 m nad poziomem podłogi, a dolna krawędź kratek wywiewnych powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m nad poziomem podłogi,

6) kratki wywiewne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia, przy czym odległość między nimi nie powinna być większa niż 10 m,

7) wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie temperatury 400°C przez co najmniej 120 minut lub wynikającej z przewidywanej temperatury i czasu usuwania gazów pożarowych.

W jakim obiektach należy stosować instalację oddymiania?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 245 ust. 1, 2 i 3 mówi że w budynkach:

 

 • niskim (N)1, zawierającym strefą pożarową ZL II,
 • średniowysokim (SW)2, zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 • niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

 

Z kolei § 256 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wskazuje, że w budynkach mieszkalnych (ZL IV) klatki schodowe stanowiące zakończenie dojścia ewakuacyjnego powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Obowiązujące przepisy prawa, narzucają wymóg stosowania systemów zapobiegania zadymieniu w budynkach:

 

 • wysokościowych (WW)
 • wysokich (W) poza mieszkalnymi (ZL IV) oraz produkcyjno-magazynowymi 

Kto jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa pożarowego w budynku?

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego w budynku często jest tematem dyskusji a niekiedy sporów pomiędzy właścicielami i najemcami nieruchomości. Nierzadkie są sytuacje, gdzie podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej lub podczas wewnętrznego audytu, w budynku wskazywane są niedociągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W takiej sytuacji usunięcie nieprawidłowości najczęściej kończy temat i nie są wyciągane poważniejsze konsekwencje. Problemem jest sytuacja gdy nieprawidłowości zostaną uwidocznione przez pożar lub inne miejscowe zagrożenie, które bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo (lub jego brak) użytkowników. Konsekwencją może być odpowiedzialność karna czy też brak wypłacenia odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe.

Zgodnie z prawem odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w budynku ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik. Jeśli została zawarta umowa cywilnoprawna ustanawiająca zarząd lub użytkowanie budynku, odpowiedzialność przenoszona jest odpowiednio na zarządcę lub użytkownika. W przypadku gdy umowa nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację przepisów przeciwpożarowych spoczywa na osobie faktycznie władającej danym budynkiem.

Dokumentem mówiącym o obowiązkach spoczywających na właścicielach, zarządcach bądź użytkownikach jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  Jest w niej mowa między innymi o:

 

 • Przestrzeganiu przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażeniu budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnieniu konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
 • zapewnieniu osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotowaniu budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustaleniu sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  mówi o tym, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych: Utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

 

a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,

g) dźwigi dla straży pożarnej,

h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody

i)drzwi przeciwpożarowe,

j) drogi pożarowe,

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

System sygnalizacji pożaru i regularne przeglądy przeciwpożarowe

30.11.20

/

Safety Power

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach określają obowiązujące rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej....

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.