Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Najwyższej klasy system oddymiania i wentylacji pożarowej budynków

 

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów umieściliśmy w naszej ofercie najwyższej klasy systemy oddymiania, na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Zapewniamy projektowanie, montaż oraz serwis  systemu w Państwa budynku. Zadbamy o dobór odpowiednich elementów takich jak centrala oddymiania, klapy i okna oddymiające, przyciski ręcznego uruchomienia oraz czujki dymu.

 

Współpracujemy z największymi dostawcami elementów instalacji w kraju, dlatego mamy szeroki przegląd asortymentu jaki jest obecny na rynku. Dobierzemy, zaprojektujemy i zamontujemy system oddymiania najbardziej korzystny dla Twojego budynku.

 

Jeżeli masz już system to pamiętaj o serwisie. Producenci i projektanci zalecają serwis nie rzadziej niż raz w roku. Należy mieć na uwadze że niektórzy producenci narzucają serwisowanie ich elementów systemu oddymiania więcej niż raz w roku. 

 

Nie wiesz kiedy i gdzie masz serwisować urządzenie. Skontaktuj się z nami, nasi eksperci doradzą i przeprowadzą niezbędny przegląd elementów Twojego systemu oddymiania. Oszczędzając Twój czas i minimalizując koszta. Zapewniając Ci bezpieczeństwo i gwarancję właściwego działania Twojego systemu ppoż. 

 

Instalacje służące do odprowadzania dymu i ciepła wg przepisów o ochronie przeciwpożarowej są to urządzenia przeciwpożarowe służące do za zwalczania, wykrywania, zapobiegania powstaniu pożaru lub ograniczenia jego skutków. Instalacja oddymiania powinna być wykonana zgodnie ze szczegółowym projektem ,który powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

W projekcie powinno być zawarte:

 • opis Instalacji oddymiania
 • obliczenia i zasady doboru powierzchni oddymiania
 • sposób napowietrzenia
 • dobór elementów instalacji
 • jeżeli obiekt wyposażono w system sygnalizacji pożaru to sposób komunikacji instalacji oddymiania z SSP
 • określenie sposobu odbioru instalacji

 

Gdzie w większości stosujemy instalacje oddymiania?

 • Klatki schodowe
 • poziome drogi ewakuacyjne
 • szyby dźwigowe
 • budynki produkcyjne i magazynowe
 • magazyny wysokiego składowania

 

Wymagania dla instalacji oddymiania reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.):

§ 270 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna spełniać następujące wymagania:

 

1). zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzin´, chyba że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych,

2). mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem,

3). przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć co najmniej klasę odporności ogniowej (EI) stropu, o której mowa w § 216, z zastrzeżeniem § 277ust. 5,

4). przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej powinny spełniać wymaganie, o którym mowa w pkt 3, a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji — również dymoszczelności,

5). górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 0,8 m nad poziomem podłogi, a dolna krawędź kratek wywiewnych powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m nad poziomem podłogi,

6). kratki wywiewne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia, przy czym odległość między nimi nie powinna być większa niż 10 m,

7). wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie temperatury 400°C przez co najmniej 120 minut lub wynikającej z przewidywanej temperatury i czasu usuwania gazów pożarowych.

 

W jakim obiektach należy stosować instalację oddymiania?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w § 245 ust. 1, 2 i 3 mówi że w budynkach:

 • niskim (N)1, zawierającym strefą pożarową ZL II,
 • średniowysokim (SW)2, zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 • niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

 

Z kolei § 256 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wskazuje, że w budynkach mieszkalnych (ZL IV) klatki schodowe stanowiące zakończenie dojścia ewakuacyjnego powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

 

Obowiązujące przepisy prawa, narzucają wymóg stosowania systemów zapobiegania zadymieniu w budynkach:

 • wysokościowych (WW)
 • wysokich (W) poza mieszkalnymi (ZL IV) oraz produkcyjno-magazynowymi

 

Zasady Projektowania Systemu Oddymiania Klatki Schodowej

Podstawą systemu oddymiania klatki schodowej jest określenie powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A KS-O).

 

Obliczeniowa powierzchnia klatki schodowej (A KS-O) dla klatek niewydzielonych oraz wydzielonych, to powierzchnia zredukowana, ograniczona biegami, spocznikami oraz niezabudowaną pustą przestrzenią w obrębie klatki (tzw. pustką powietrzną międzykondygnacjami). Do powierzchni obliczeniowej (A KS-O) nie wliczamy powierzchni przyległych holi, przedsionków i korytarzy.

 

Uwagi dodatkowe do systemu grawitacyjnego

Lokalizacja powierzchni napływu powietrza kompensacyjnego

Powierzchni napływowych powietrza kompensacyjnego nie należy lokalizować w sąsiedztwie okien pomieszczeń zagrożonych pożarem (niebezpieczeństwo napływu dymu do klatki).

 

Lokalizacja klap dymowych

Klapy dymowe w dachu należy lokalizować możliwie najbardziej centralnie w stosunku do podstawy klatki schodowej. Dla klatek schodowych ze stropami pochylonymi otwory należy umieszczać w górnej 1/3 wysokości stropu.

 

Wyznaczanie powierzchni zredukowanej dla klatki schodowej

W systemach oddymiania wspomaganych nawiewem mechanicznym powierzchnię obliczeniową/ zredukowaną A KS-Oklatki schodowej przyjmowaną do obliczeń wyznacza się w identyczny sposób, jak dla systemów grawitacyjnych

 

Wyznaczanie ilości powietrza na potrzeby mechanicznego nawiewu kompensacyjnego

Aby poprawnie wyznaczyć ilość powietrza kompensacyjnego nawiewanego do klatki schodowej dla systemów oddymiania wspomaganych mechanicznie, należy wykonać obliczenia, biorąc pod uwagę trzy kryteria:

 • prędkość 0,2 m/s w przekroju obliczeniowym klatki schodowej A KS-O,
 • straty przepływu powietrza przez nieszczelności klatki przy nadciśnieniu 15 Pa,
 • prędkość 1,0 m/s przez otwarte drzwi na kondygnacji, na której jest pożar.

 

Na podstawie ww. kryteriów, w sposób opisany w kolejnych punktach, należy określić wydajność wentylatora nawiewnego (należy również pamiętać o wyznaczeniu oporów na instalacji nawiewnej oraz określić wymagany spręż wentylatora

 

Wskazówki montażowe dla instalacji oddymiania klatek schodowych.

Prace instalacyjno –montażowe należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie prace należy koordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną. Montaż  urządzeń  prowadzić  w oparciu o aktualną dokumentację techniczno-ruchową i zalecenia producenta.

 

Przy montażu linii kablowych należy przestrzegać następujących zasad:

 • linie kablowe prowadzić w sposób ciągły, bez łączeń,
 • w przypadku konieczności łączenia przewodów wszystkie niezbędne połączenia wykonać w urządzeniach wchodzących w skład systemu lub w certyfikowanych puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich łatwej identyfikacji, a łączenie przewodów na specjalnych zaciskach,
 • instalacje winny być prowadzone w sposób niewidoczny, w obszarach publicznych,
 • wszystkie kable winny być zaopatrzone w oznaczniki adresowe umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację,
 • w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitów podwieszonych instalację prowadzić w listwach instalacyjnych na tynku,
 • w pomieszczeniach, gdzie znajdują się sufity podwieszone instalację linii dozorowych wykonać w korytkach instalacji słaboprądowych lub w rurkach RL 16 mocowanych uchwytami zamkniętymi,
 • w pionach kablowych instalację prowadzić w korytkach kablowych,
 • przepusty przez stropy i ściany wykonać w rurkach RL,
 • projektowane linie kablowe sterujące, wykonane kablem niepalny PH90, należy mocować do ścian i stropów za pomocą certyfikowanego systemu mocowań zgodnego z aprobatą techniczna producenta kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90,
 • mocowanie kabli PH90 bezpośrednio do podłoża w odległościach co 0,3 m,
 • wszystkie przepusty przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych oraz pomieszczeń nadzorowanych czujkami do przestrzeni zagrożonych wybuchem (Ex) uszczelnić za pomocą środków uszczelniających o odpowiedniej klasie odporności ogniowej np. HILTI,
 • przewody należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich odległości od przewodów zasilających i opraw oświetleniowych,
 • pętle dozorowe prowadzić w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od instalacji elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niż 0,3 m od zwodów poziomych instalacji piorunochronnej,
 • kable zasilające i sygnałowe powinny być tak prowadzone, aby uniknąć niekorzystnych wpływów na instalację. 

 

Montaż central:

 • centrale należy instalować na klatkach schodowych w pobliżu klap i okien oddymiających,
 • centrale należy zainstalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła, nienarażonym na uszkodzenia mechaniczne,
 • odpływ do centrali należy oznaczyć kolorem czerwonym i opisać „ODDYMIANIE”.

 

Montaż przycisków oddymiania:

 • przyciski oddymiania należy montować natynkowo w trwały sposób, na wysokości 1,4 m od poziomu wykończonej posadzki mierząc do środka przycisku. Dopuszczalna tolerancja wysokości montażowej ± 0,2 m.
 • siłowniki oraz klapy podłączyć poprzez puszki instalacyjne do systemów pożarowych PIP- 2AN.
 • przed przekazaniem systemu oddymiania Użytkownikowi należy przeprowadzić rozruch wstępny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania każdego elementu.

 

Konserwacja.

Instalacja oddymiania grawitacyjnego po odbiorze powinna zostać przekazana uprawnionej firmie do stałej konserwacji.

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna być regularnie kontrolowana i  poddawana obsłudze technicznej. Konserwacja powinna składać się z czynności wymienionych przez producenta i powinna być wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Umowa z firmą prowadzącą konserwację powinna być zawarta natychmiast po odbiorze końcowym, bez względu na to, czy obiekt jest użytkowany czy też nie.

 

Proponowane czasookresy przeglądów i obsługi technicznej:

 • codzienny – przez użytkownika,
 • miesięczny - przez użytkownika lub firmę serwisową,
 • roczny - przez firmę serwisową.

 

Serwis roczny oddymiania powinien obejmować:

 • oględziny centrali oddymiania, zasilacza i stanu instalacji pneumatycznych;
 • sprawdzanie funkcjonowania-stanu klap, siłowników oraz sprężyn
 • kontrola Ręcznych Przycisków Oddymiania;
 • sprawdzanie klap oddymiających po ich wcześniejszym otwarciu;
 • kontrola  części mocujących i ich ewentualna konserwacja;
 • sprawdzanie jakości połączenia urządzeń z systemem sygnalizacji pożarowej;
 • protokół dokonania przeglądu.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

mail:

info@safetypower.pl

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj
montaz-systemow-oddymiania-grawitacyjnego-i-mechanicznego113369.jpg

Systemy alarmowe

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Gaśnice i agregaty gaśnicze

Gaśnice i agregaty gaśnicze

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ppoż. przeprowadzamy przeglądy techniczne gaśnic i agregatów gaśniczych każdego typu, dopuszczonych na rynku  polskim przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Przegląd polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia przy użyciu certyfikowanego urządzenia HYDRO-TEST posiadającego oryginalne świadectwo wzorcowania. Sieć hydrantową bada się poprzez sprawdzenie ciśnienia statycznego oraz dynamicznego a także wyznaczając maksymalną wydajność danego hydrantu przy przepływie strumienia wody, używając określonej dyszy urządzenia.

Koce gaśnicze

Koce gaśnicze

Sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Ma powierzchnię ok. 3 m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują dobrowolną decyzję o założeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż w przypadku zagrożenia pożarowego szybka detekcja i przesłanie informacji do centrali pożarowej zdecydowanie ogranicza skutki materialne pożaru, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Najwyższej klasy system oddymiania i wentylacji pożarowej budynków.
Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) do gaszenia pożaru wykorzystuje gazowe środki gaśnicze. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie użycie środków gaśniczych na bazie wody lub proszku gaśniczego może doprowadzić do trwałych uszkodzeń

Systemy detekcji gazu

Systemy detekcji gazu

Opis sekcji nr 2Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych, powinny być instalowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa Tobie i Twoim pracownikom.

Dźwiękowe systemy ostrzegania

Dźwiękowe systemy ostrzegania

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku. Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączyć zasilanie z zagrożonego budynku, tak aby działająca na miejscu straż pożarna miała pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe są często stosowane do zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest ograniczenie do minimum  rozprzestrzeniania się ognia i dymu, oraz umożliwić ewakuację ludzi, w tym osób niepełnosprawnych.

Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe

Stałe kurtyny dymowe wydzielają strefy dymowe zgodnie z przyjętymi do projektowania normami. Powinny one opadać przynajmniej do wysokości pierwotnie założonej warstwy dymu.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dokument Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowujemy oraz aktualizujemy dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych, w których jest on wymagany. Dokumentacja wykonywana jest przez techników i inżynierów pożarnictwa zawodowo związanych ze strukturami Państwowej Straży Pożarnej

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacji to inaczej droga jaką musi przebyć człowiek, w przypadku zagrożenia do wyjścia ewakuacyjnego, na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Plany ewakuacyjne są zawsze umieszczane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami jednym z najważniejszych aspektów w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie jest zapewnienie jego użytkownikom możliwości niezakłóconej ewakuacji do strefy bezpiecznej.

Audyty przeciwpożarowe

Audyty przeciwpożarowe

Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku. Czym jest ocena stanu bezpieczeństwa?
Ocena stanu bezpieczeństwa w budynku, to inaczej kontrola poziomu bezpieczeństwa  pożarowego.

Operaty przeciwpożarowe

Operaty przeciwpożarowe

Sporządzenie takiego dokumentu jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub do otrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie. Nasza firma zajmuje się usługami przeciwpożarowymi z zakresu tworzeniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami.

Oceny zagrożenia wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. OPINIE, EKSPERTYZY TECHNICZNE, ODSTĘPSTWA, ANALIZY

Oferujemy Państwu pełen zakres usług rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który obejmuje m.in.:

Ćwiczenia ewakuacyjne

Ćwiczenia ewakuacyjne

Próby ewakuacyjne realizujemy w budynkach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam gdzie ustawodawca wymaga praktycznego sprawdzenia ewakuacji ludzi z obiektu.
Próba ewakuacji ludzi często znajduje się w programie szkoleń przeciwpożarowych, które przeprowadzamy.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe

Głównym zadaniem szkoleń przeciwpożarowych jest nabycie oraz uzupełnienie wiedzy przez pracowników oraz pracodawców. Prawidłowa ocena zagrożeń pożarowych występujących w procesach przemysłowych oraz ocena ryzyka które się z nimi wiąże ma duży wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia w miejscu pracy.

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności podętych w celu ratowania zdrowia i życia osoby w stanie nagłego zagrożenia wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to system, którego zadaniem jest ostrzeganie użytkownika o wtargnięciu osób niepowołanych na teren obiektu lub posiadłości.

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Systemy telewizji przemysłowej, zapewniają niezwykle skuteczny poziom ochrony mienia oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni dostęp do części zamiennych i wystarczające informacji na temat systemu

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

W zależności od potrzeb oraz oczekiwań klienta, a także specyfiki chronionego obiektu wykonujemy proste oraz bardziej złożone systemy wykorzystujące zaawansowane urządzenia gaśnicze gazowe oraz dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i ich zakres powinny być wykonywane na podstawie normy PN-EN 50172:2005 oraz dokumentacji techniczno - ruchowej systemu.

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna być regularnie kontrolowana i  poddawana obsłudze technicznej.

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów umieściliśmy w naszej ofercie najwyższej klasy systemy oddymiania, na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Zapewniamy projektowanie, montaż oraz serwis  systemu w Państwa budynku. Zadbamy o dobór odpowiednich elementów takich jak centrala oddymiania, klapy i okna oddymiające, przyciski ręcznego uruchomienia oraz czujki dymu.

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego w trakcie eksploatacji powinna być systematycznie poddawana przeglądom. Regularna konserwacja technicznym pozwoli na realizację wszystkich warunków prawidłowego zadziałania.

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System gaszenia gazem to stałe urządzenia gaśnicze gazowe. W zależności od wielkości systemu mogą się składać na nie butle ze środkiem gaśniczym, wyzwalacz zaworu, kolektor zbiorczy

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) służą do  rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiedni nadzór pozwoli na niezawodne działanie instalacji, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować dalsze uszkodzenia. 

polon-alfa625775.jpg
siemens655185.jpg
bosch376916.jpg
esser-honeywell725903.jpg
dh731037.jpg
mercor136927.jpg
dts-system377603.jpg
protect389099.jpg
biatech305102.jpg
gazex175716.jpg
hilti871815.jpg
simp277245.jpg
gloria002838.jpg
cnbop104425.jpg
sgsp522125.jpg
cspsplogo256271.jpg
q07087698.jpg
alpol824114.jpg
united-technologies686835.jpg

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.