Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym. Wymagane jest m. in. w takich pomieszczeniach jak: teatry, kina, opery, czy filharmonie, a także na salach konferencyjnych, audytoriach,  czy salach sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób. Dlatego coraz częściej w dużych obiektach wybierane są nie tylko lampy przemysłowe, ale także oprawy oświetlenia awaryjnego. Powinny być one zamieszczone także w muzeach, garażach powierzchni strefy pożarowej ponad 1000m2, które oświetlane są wyłącznie światłem sztucznym i pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych. Oprawy oświetlenia awaryjnego musimy umieścić m. in. na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym a także na drogach ewakuacyjnych z pomieszczeń wymienionych powyżej.

 

Pomiary oświetlenia awaryjnego są istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo w Twoim obiekcie. Oświetlenie tego rodzaju może mieć ogromny wpływ życie i zdrowie  Twoje i pracowników. Oświetlenie ewakuacyjne zawsze powinno spełniać wymagane parametry, zawarte w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

 

Dokonujemy pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach. Sprawdzamy także czy oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne spełnia wymagania określone w normie PN-EN-1838:2005. Podczas przeglądu określamy sprawność działania systemu oświetlenia awaryjnego poprzez odłączenie zasilania w energię elektryczną. Sprawne oświetlenie daje Państwu gwarancję, bezpiecznego opuszczenia budynku przez użytkowników w przypadku powstania zagrożenia.

 

Zgodnie z przepisami przegląd oświetlenia należy przeprowadzać minimum raz na rok.

 

Z przeprowadzonego badania wystawiamy dla Państwa raport, oceniający poprawność działania.

 

Wybierając usługi naszej firmy możesz mieć pewność, że pomiary oświetlenia awaryjnego będzie przeprowadzony w sposób kompleksowy, rzetelny i profesjonalny. W trakcie swojej pracy postępujemy zgodnie ze standardami norm prawnych dotyczących warunków czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie zlecone nam pomiary oświetlenia ewakuacyjnego wykonujemy wykorzystując nowoczesny sprzęt i bazując na wieloletnim doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków.

 

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Z tego względu oprawy oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane z niezależnego źródła zasilania.

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry zawarte w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Z powodu obniżenia sprawności źródeł światła w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynników zewnętrznych zaleca się, aby natężenie oświetlenia awaryjnego projektować na poziomie nie mniejszym niż 1,25 natężenia oświetlenia zalecanego w normach. Do obliczeń natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy przyjmować jedynie bezpośrednie oświetlenie powierzchni bez światła odbitego od podłóg, ścian i sufitów.

 

Aby umożliwić kontynuację normalnych czynności w sposób podstawowy, niezmieniony, projektuje się oświetlenie zapasowe.

 

Jeżeli oświetlenie zapasowe jest stosowane jako awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, to instalacja powinna spełniać wymagania według niniejszej normy i odpowiednich norm dotyczących wyrobów i przewodów. Jeżeli przy oświetleniu zapasowym natężenie oświetlenia jest niższe niż minimalny poziom natężenia przy oświetleniu podstawowym, oświetlenie to należy wykorzystać tylko do przerwania czynności lub ich zakończenia.

 

Oświetlanie drogi ewakuacyjnej:

 

Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób poprzez umożliwienie zlokalizowania sprzętu pożarowego.

 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, natężenie oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości.

 

Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m lub powinny spełniać wymagania strefy otwartej.

 

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40 : 1.

 

Oświetlanie strefy otwartej:

 

Celem oświetlenia strefy otwartej (zapobiegającego panice) jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i umożliwienie bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana. Zaleca się, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte były oświetlone w wyniku padania światła bezpośredniego na płaszczyznę roboczą, jak również zaleca się oświetlenie przeszkód występujących na wysokości do 2m powyżej tej płaszczyzny.

 

Oświetlenie to jest stosowane w strefach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych w halach lub w obiektach o powierzchni podłogi większej niż 60 m2  lub w mniejszych, jeżeli istnieje dodatkowe zagrożenie wywołane obecnością dużej liczby osób.

 

Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5m.

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40 : 1.

 

ROZMIESZCZENIE OPRAW AWARYJNYCH

 

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej bezpieczną ewakuację wskazane jest, aby oprawy oświetlenia awaryjnego umieszczane były co najmniej 2 m nad podłogą.

 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy ewakuacyjne powinny być umieszczane:

 • przy wszystkich drzwiach wyjściowych;
 • w pobliżu schodów;
 • w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej;
 • przy wszystkich zmianach poziomu;
 • przy wszystkich skrzyżowaniach korytarzy;
 • przy wyjściach końcowych;
 • w pobliżu punktu pierwszej pomocy.

 

Jeśli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

 

Oświetlenie awaryjne należy projektować również w innych strefach niebezpiecznych oraz w strefach, które powinny być dostępne w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Takimi strefami są:

 • kabiny wind;
 • schody i platformy ruchome;
 • oalety, lobby, przebieralnie i szatnie o powierzchni powyżej 8 m2 oraz pomieszczenia przeznaczone do użytku dla osób niepełnosprawnych;
 • pomieszczenia techniczne, w których oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać wymogi oświetlenia strefy otwartej lub jeśli to konieczne założenia jak dla strefy o szczególnym zagrożeniu;
 • parkingi zadaszone;
 • szpitale – oświetlenie ewakuacyjne w oddziałach intensywnej terapii oraz w salach operacyjnych nie powinno być mniejsze od wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego (jeśli nie ma oświetlenia zapasowego).

 

Zasilanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinno być dostarczone niezwłocznie, automatycznie i na wystarczający czas, aby zapewnić oświetlenie w określonej strefie w przypadku zaniku zasilania oświetlenia podstawowego.

 

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinna spełniać następujące funkcje:

 • oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej;
 • wytwarzać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, by ruch w kierunku wyjścia ewakuacyjnego z obiektu był bezpieczny;
 • zapewniać łatwe zlokalizowanie i użycie przycisków alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego rozmieszczonego wzdłuż dróg ewakuacyjnych;
 • umożliwiać działanie związane ze środkami bezpieczeństwa.

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego jak uszkodzenie obwodu końcowego. Na etapie projektowania instalacji oświetlenia awaryjnego należy uwzględnić wszystkie przypadki, aby mieć pewność, że oświetlenie awaryjne będzie działać w razie uszkodzenia zasilania podstawowego w danej strefie.

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego zawiera wszelkie urządzenia i komponenty w danym obiekcie, które są ze sobą powiązane po to, by realizować zadania stawiane przed oświetleniem awaryjnym. W szczególności dotyczy to czasu działania, zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, wykorzystania oświetlenia podstawowego lub nocnego, raportowania zdarzeń oraz bezpieczeństwa obsługi i działań ekip ratowniczych również w przypadku pożaru.

 

Elementami instalacji oświetlenia awaryjnego są następujące urządzenia i komponenty:

 • systemy oświetlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym źródłem zasilania (bateriami);
 • oprawy oświetlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego lub indywidualnego źródła zasilania (bateriami) wraz z wyposażeniem ( układy zapłonowe, moduły przełączające i adresowe w przypadku systemów z centralnym źródłem zasilania lub inwertery, moduły adresowe i baterie w przypadku systemów z indywidualnym źródłem zasilania);
 • przewody i kable służące do połączenia systemu oświetlenia awaryjnego z oprawami;
 • korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowań przewodów używanych do połączeń w instalacjach oświetlenia awaryjnego;
 • urządzenia zaprojektowane dodatkowo do systemów oświetlenia awaryjnego np. zdalne sterowanie, moduły służące do podłączenia do komputera centralnego, układy nadzoru obwodów zasilających oprawy, układy umożliwiające współpracę z urządzeniami przeciwpożarowymi i inne wykorzystywane w instalacjach oświetlenia awaryjnego;

 

Testy i kontrola urządzeń oświetlenia awaryjnego

Z uwagi na możliwość uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego w krótkim czasie po testowaniu systemu oświetlenia awaryjnego lub podczas kolejnego ładowania akumulatorów, testy, które wymagają sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania, powinny być, o ile to możliwe, wykonywane w okresach o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne naładowanie akumulatora. Inną możliwością jest wykonanie, do czasu ponownego naładowania akumulatorów, testów krótkotrwałych.

 

Test codzienny

Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznanie stanu gotowości systemu centralnego zasilania do pracy oraz rozpoznać, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaźników systemu.

 

Test comiesięczny

Jeżeli stosowane są automatyczne urządzenia testujące, to wyniki krótkotrwałych testów należy rejestrować.

 

W przypadku innych systemów, test comiesięczny polega na sprawdzeniu systemu oświetlenia awaryjnego po względem funkcjonalności tzn. poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego, należy sprawdzić, czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa przełączyły się do pracy awaryjnej oraz powróciły do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego.

 

Czas trwania testu powinien być wystarczający by skontrolować funkcjonowanie opraw w testowanej strefie. Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.

 

Test coroczny

Jeżeli stosowane są automatycznie urządzenia testujące, to wyniki pełnych znamionowych testów czasu podtrzymania należy rejestrować.

 

W przypadku wszelkich innych systemów, test coroczny polega na sprawdzeniu systemu oświetlenia awaryjnego pod względem funkcjonalności tzn. poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego, należy sprawdzić, czy  wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa przełączyły się do pracy awaryjnej oraz powróciły do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien być wystarczający do sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania oświetlenia awaryjnego zgodnie z informacją producenta.

 

W trakcie testu należy sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazania są prawidłowe.

 

Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.