Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru jest zadaniem trudnym, wymagającym wiedzy technicznej, znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wieloletniego doświadczenia. Aby system mógł funkcjonować prawidłowo, już na etapie projektowania należy zapewnić odpowiedni dobór tzw. elementów liniowych, czyli: czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych, modułów sterujących i kontrolnych. Dobrze zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien uwzględniać współpracę z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku a także nadzorować pracę pozostałej automatyki budynkowej. Nasi projektanci wykonują projekty systemów sygnalizacji pożaru dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Odpowiedni dobór elementów detekcji pozwoli na niezawodną pracę instalacji nawet w najbardziej uciążliwych warunkach otoczenia a także na zminimalizowanie kosztów związanych z ewentualną naprawą instalacji.

 

Aby system sygnalizacji pożaru zapewniał bezpieczeństwo dla ludzi i mienia 
w budynku, należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Pierwszym z nich jest pytanie dotyczące wymagań, jakie system sygnalizacji pożaru ma spełniać. Już na tym etapie powinno się określić zakres ochrony tzn., jakie części budynku będą chronione przez system. W zależności od potrzeb można wybrać ochronę całkowitą lub strefową. Ochrona całkowita zagwarantuje rozmieszczenie elementów systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku natomiast ochrona strefowa zapewni nadzór nad określonymi częściami obiektu, takie jak drogi ewakuacyjne lub poszczególne pomieszczenia, które charakteryzują się wysokim ryzkiem powstania pożaru.

 

Scenariusz pożarowy

Jest to integralna cześć każdego projektu systemu sygnalizacji pożaru. Określone 
są w nim warunki możliwych sekwencji zdarzeń, które mogą zaistnieć w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. W dokumencie zawiera się między innymi informacje odnośnie sposobu działania urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń i instalacji użytkowych a także ich współpracy i oddziaływania na siebie. Niezwykle istotnymi są, zawarte w nim, rozwiązania organizacyjne dla projektowanego systemu sygnalizacji pożaru, ponieważ właśnie to urządzenie przeciwpożarowe, najczęściej będzie nadzorować pracę innych instalacji i systemów w obiekcie. Na podstawie scenariusza pożarowego tworzona jest tzw. matryca sterowań systemu sygnalizacji pożaru. 

 

W zależności od przypuszczalnego rozwoju zagrożenia planuje się sterowanie różnego rodzaju zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz innymi urządzeniami technicznymi, między innymi takimi jak:

 • systemy oddymiania,
 • stałe urządzenia gaśnicze gazowe,
 • dźwiękowe systemy ostrzegania
 • kurtyny dymowe,
 • systemy detekcji gazu,
 • klapy odcinające,
 • urządzenia transmisji alarmu (UTA)
 • dźwigi osobowe
 • wentylacja mechaniczna,
 • klimatyzacja,
 • kontrola dostępu,
 • i inne.

 

Aby stworzyć plan postępowania podczas zagrożenia, koniecznym jest rozpatrzenie wielu czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa:

 • rodzaj i miejsce powstania zagrożenia,
 • sposób ewakuacji ludzi z budynku,
 • funkcja oraz sposób użytkowania budynku w określonych porach dnia/tygodnia,
 • sposób ostrzegania o zagrożeniu ludzi znajdujących się w obiekcie oraz czas w jakim system sygnalizacji pożaru przekaże informację do straży pożarnej,
 • obowiązki i odpowiedzialność personelu odpowiedzialnego za obsługę centrali pożarowej.

 

Planowanie struktury instalacji sygnalizacji pożarowej
Po etapie określenia nadrzędnych zasad, jakie spełniać ma system sygnalizacji pożaru należy przejść do zagadnień związanych z realizacją tych założeń w praktyce. Posiadając dane odnośnie, między innymi, charakterystyki budynku, rodzaju potencjalnych zagrożeń, informacji na temat planowania ewakuacji czy też sposobie rozgłaszania alarmu można wybrać rodzaj systemu a także poszczególnych elementów, które w przyszłości stworzą zintegrowany system sygnalizacji pożaru. 

Wybór czujek pożarowych, odpowiednich dla warunków otoczenia, w jakich będą instalowane, jest istotny ze względu na późniejszą niezawodność całej instalacji. Jeśli czujki zostaną prawidłowo dobrane i rozmieszczone, w przyszłości będzie można uniknąć problemów z alarmami fałszywymi, np. spowodowanych wzbudzeniem detektora przez parę wodną w kuchni, dym w kotłowni, który występuje w normalnych warunkach pracy czy też kurz dostający się z zewnątrz budynku do niezabudowanych pomieszczeń. Aby system sygnalizacji był niezawodny w przypadku prawdziwego zagrożenia musi być odporny na czynniki zewnętrzne, występujące w chronionym środowisku. 
Oprócz automatycznych czujek pożarowych, w tej fazie projektowania systemu sygnalizacji pożaru, wybierane są ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory oraz moduły sterujące i kontrolne.

 

W dalszej kolejności należy podzielić budynek na strefy dozorowe i alarmowe. Należy to wykonać w sposób, który w przypadku wykrycia pożaru przez SSP, pozwoli na jednoznaczne określnie miejsca powstania zagrożenia pożarowego oraz zapewni skuteczne ostrzeganie znajdujących się w tym miejscu ludzi. 

 

Elementy dokumentacji projektowej
Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru powinien składać się z dwóch części: części opisowej oraz części rysunkowej. W opisie zawarte muszą zostać między innymi wszystkie charakterystyczne dane budynku, opisy elementów SSP, sposób prowadzenia tras kablowych i rodzaj okablowania, warunki zasilania energetycznego, podział na strefy dozorowe i dymowe, obliczenia parametrów, opis współpracy urządzeń, systemu, wskazówki montażowe i wiele innych. Ważnym jest by dobrany sprzęt spełniał wszelkie wymagane aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia. To w fazie projektowej należy określić, np. które kable posiadać muszą odporność ogniową albo wartość natężenia dźwięku emitowanego przez sygnalizatory akustyczne. Solidnie wykonana praca opisowa, nie pozwoli na błędy podczas instalacji. Część rysunkowa natomiast, wskazuje umiejscowienie poszczególnych elementów na rzutach budynku oraz na schematach blokowych. Profesjonalnie wykonane rysunki, za pomocą komputerowych programów wspomagających projektowanie typu CAD/CAM, obrazują również sposób prowadzenia tras kablowych oraz ukazują ideowe połączenia określonych przewodów zasilających, sterujących, kontrolnych, sygnałowych a także sposób ich podłączenia z urządzeniami wykonawczymi.
Nasi inżynierowie osobiście nadzorują wszystkie wykonywane prace instalacyjne. Po wykonanym montażu opracowywana zostaje dokumentacja powykonawcza, potwierdzająca stan faktyczny z projektem. Dodatkowo każda dokumentacja projektowa zostaje uzgodniona z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Podsumowując, obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań z zakresu systemów sygnalizacji pożaru. Ciągły rozwój wiedzy naszych projektantów pozwala skutecznie podążać za najnowszymi osiągnieciami techniki. Zdobyta wiedza i doświadczenie gwarantują opracowanie wysokiej klasy dokumentacji projektowych. Możemy wykonać dla Państwa projekty wykonawcze oparte o różne standardy projektowania. W Polsce najpopularniejsza jest Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006. 
Kompleksowość naszych usług polegająca na wykonywaniu projektów, instalowaniu i uruchamianiu systemów sygnalizacji pożaru, zapewnia dobór odpowiednich rodzajów systemów do każdego typu budynków.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

mail:

info@safetypower.pl

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj
projektowanie-systemu-sygnalizacji-pozaru832144.jpg

Systemy alarmowe

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Gaśnice i agregaty gaśnicze

Gaśnice i agregaty gaśnicze

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ppoż. przeprowadzamy przeglądy techniczne gaśnic i agregatów gaśniczych każdego typu, dopuszczonych na rynku  polskim przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Przegląd polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia przy użyciu certyfikowanego urządzenia HYDRO-TEST posiadającego oryginalne świadectwo wzorcowania. Sieć hydrantową bada się poprzez sprawdzenie ciśnienia statycznego oraz dynamicznego a także wyznaczając maksymalną wydajność danego hydrantu przy przepływie strumienia wody, używając określonej dyszy urządzenia.

Koce gaśnicze

Koce gaśnicze

Sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Ma powierzchnię ok. 3 m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują dobrowolną decyzję o założeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż w przypadku zagrożenia pożarowego szybka detekcja i przesłanie informacji do centrali pożarowej zdecydowanie ogranicza skutki materialne pożaru, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Najwyższej klasy system oddymiania i wentylacji pożarowej budynków.
Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) do gaszenia pożaru wykorzystuje gazowe środki gaśnicze. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie użycie środków gaśniczych na bazie wody lub proszku gaśniczego może doprowadzić do trwałych uszkodzeń

Systemy detekcji gazu

Systemy detekcji gazu

Opis sekcji nr 2Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych, powinny być instalowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa Tobie i Twoim pracownikom.

Dźwiękowe systemy ostrzegania

Dźwiękowe systemy ostrzegania

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku. Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączyć zasilanie z zagrożonego budynku, tak aby działająca na miejscu straż pożarna miała pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe są często stosowane do zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest ograniczenie do minimum  rozprzestrzeniania się ognia i dymu, oraz umożliwić ewakuację ludzi, w tym osób niepełnosprawnych.

Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe

Stałe kurtyny dymowe wydzielają strefy dymowe zgodnie z przyjętymi do projektowania normami. Powinny one opadać przynajmniej do wysokości pierwotnie założonej warstwy dymu.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dokument Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowujemy oraz aktualizujemy dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych, w których jest on wymagany. Dokumentacja wykonywana jest przez techników i inżynierów pożarnictwa zawodowo związanych ze strukturami Państwowej Straży Pożarnej

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacji to inaczej droga jaką musi przebyć człowiek, w przypadku zagrożenia do wyjścia ewakuacyjnego, na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Plany ewakuacyjne są zawsze umieszczane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami jednym z najważniejszych aspektów w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie jest zapewnienie jego użytkownikom możliwości niezakłóconej ewakuacji do strefy bezpiecznej.

Audyty przeciwpożarowe

Audyty przeciwpożarowe

Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku. Czym jest ocena stanu bezpieczeństwa?
Ocena stanu bezpieczeństwa w budynku, to inaczej kontrola poziomu bezpieczeństwa  pożarowego.

Operaty przeciwpożarowe

Operaty przeciwpożarowe

Sporządzenie takiego dokumentu jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub do otrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie. Nasza firma zajmuje się usługami przeciwpożarowymi z zakresu tworzeniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami.

Oceny zagrożenia wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. OPINIE, EKSPERTYZY TECHNICZNE, ODSTĘPSTWA, ANALIZY

Oferujemy Państwu pełen zakres usług rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który obejmuje m.in.:

Ćwiczenia ewakuacyjne

Ćwiczenia ewakuacyjne

Próby ewakuacyjne realizujemy w budynkach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam gdzie ustawodawca wymaga praktycznego sprawdzenia ewakuacji ludzi z obiektu.
Próba ewakuacji ludzi często znajduje się w programie szkoleń przeciwpożarowych, które przeprowadzamy.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe

Głównym zadaniem szkoleń przeciwpożarowych jest nabycie oraz uzupełnienie wiedzy przez pracowników oraz pracodawców. Prawidłowa ocena zagrożeń pożarowych występujących w procesach przemysłowych oraz ocena ryzyka które się z nimi wiąże ma duży wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia w miejscu pracy.

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności podętych w celu ratowania zdrowia i życia osoby w stanie nagłego zagrożenia wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to system, którego zadaniem jest ostrzeganie użytkownika o wtargnięciu osób niepowołanych na teren obiektu lub posiadłości.

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Systemy telewizji przemysłowej, zapewniają niezwykle skuteczny poziom ochrony mienia oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni dostęp do części zamiennych i wystarczające informacji na temat systemu

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

W zależności od potrzeb oraz oczekiwań klienta, a także specyfiki chronionego obiektu wykonujemy proste oraz bardziej złożone systemy wykorzystujące zaawansowane urządzenia gaśnicze gazowe oraz dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i ich zakres powinny być wykonywane na podstawie normy PN-EN 50172:2005 oraz dokumentacji techniczno - ruchowej systemu.

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna być regularnie kontrolowana i  poddawana obsłudze technicznej.

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów umieściliśmy w naszej ofercie najwyższej klasy systemy oddymiania, na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Zapewniamy projektowanie, montaż oraz serwis  systemu w Państwa budynku. Zadbamy o dobór odpowiednich elementów takich jak centrala oddymiania, klapy i okna oddymiające, przyciski ręcznego uruchomienia oraz czujki dymu.

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego w trakcie eksploatacji powinna być systematycznie poddawana przeglądom. Regularna konserwacja technicznym pozwoli na realizację wszystkich warunków prawidłowego zadziałania.

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System gaszenia gazem to stałe urządzenia gaśnicze gazowe. W zależności od wielkości systemu mogą się składać na nie butle ze środkiem gaśniczym, wyzwalacz zaworu, kolektor zbiorczy

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) służą do  rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiedni nadzór pozwoli na niezawodne działanie instalacji, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować dalsze uszkodzenia. 

polon-alfa625775.jpg
siemens655185.jpg
bosch376916.jpg
esser-honeywell725903.jpg
dh731037.jpg
mercor136927.jpg
dts-system377603.jpg
protect389099.jpg
biatech305102.jpg
gazex175716.jpg
hilti871815.jpg
simp277245.jpg
gloria002838.jpg
cnbop104425.jpg
sgsp522125.jpg
cspsplogo256271.jpg
q07087698.jpg
alpol824114.jpg
united-technologies686835.jpg

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.