Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy stały nadzór przeciwpożarowy w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową. Do zakresu naszych obowiązków należeć będzie:

 

- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż.
- Prowadzenie dokumentacji
- Przeglądy gaśnic i hydrantów
- Oznakowanie obiektu w znaki ewakuacyjne
- Przeprowadzanie praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji
- Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy
- Usunięcie zaleceń pokontrolnych
- Korespondencja z Państwową Strażą Pożarną
- Sporządzanie raportów ze stany bezpieczeństwa
- Opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- Dbanie o przestrzeganie terminów przeglądów sprzętu przeciwpożarowego
- Testowanie Instalacji oddymiania
- Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Inne usługi przeciwpożarowe wynikające ze specyfiki obiektu