OCENA
ZAGROŻENIA
WYBUCHEM

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Opracowanie dokumentacji Oceny Zagrożenia Wybuchem to podstawowy obowiązek właściciela bądź zarządcy obiektu lub terenu mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
Na podstawie oceny dokonujemy dalszych czynności minimalizujących skutki ewentualnego wybuchu. Dokonujemy oceny ryzyka wybuchu, a także wyznaczamy strefy zagrożenia dla instalacji procesowych oraz obiektów, w których realne jest wytworzenie się mieszaniny wybuchowej. Celem opracowania jest sklasyfikowanie przestrzeni zagrożenia w taki sposób by zastosować zabezpieczenia urządzeń lub obiektów przed powstaniem pożaru lub wybuchu.