INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Dokument Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowujemy oraz aktualizujemy dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych, w których jest on wymagany.

Dokumentacja wykonywana jest przez techników i inżynierów pożarnictwa zawodowo związanych ze strukturami Państwowej Straży Pożarnej. Wykonana przez nas Instrukcja spełnia obowiązujące wymagania prawne.

W dokumencie zawarte są między innymi:

 • Część opisowa
 • Graficzne plany ewakuacyjne
 • Załączniki

Do wersji papierowej dołączamy wersję elektroniczną.

Gdzie wymagane jest opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele lub zarządcy muszą opracowywać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w budynkach, w których:

 1. Kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m
 3. Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kto może sporządzać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego, powinna opracować osoba posiadająca  co najmniej tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej lub tytuł technika pożarnictwa.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Wycenę opracowania dokumentacji przeciwpożarowej dla obiektu po przeprowadzonej wizji lokalnej wykonujemy za darmo.
 • Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia, które pozwalają na stworzenie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.
 • Współpracując z organami kontrolnymi PSP dokładnie znamy potrzeby i wymagania jakie są stawiane  przy odbiorze obiektu.
 • Wykorzystując doświadczenie zawodowe dobierzemy odpowiednie rozwiązania przeciwpożarowe dla danego obiektu.
 • Decydując się na wykonanie dokumentacji Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego zapewniamy przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług stale podnosimy swoje kwalifikacje.