INSPEKTOR
OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

Zapewniamy stały nadzór przeciwpożarowy w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową. Do zakresu naszych obowiązków należeć będzie:

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż.
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Przeglądy gaśnic i hydrantów.
 • Oznakowanie obiektu w znaki ewakuacyjne.
 • Przeprowadzanie praktycznego sprawdzania warunków
 • Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.
 • Usunięcie zaleceń pokontrolnych.
 • Korespondencja z Państwową Strażą Pożarną.
 • Sporządzanie raportów ze stanu bezpieczeństwa.
 • Opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Dbanie o przestrzeganie terminów przeglądów sprzętu przeciwpożarowego.
 • Testowanie Instalacji oddymiania.
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Inne usługi przeciwpożarowe wynikające ze specyfiki obiektu.