Co to jest system sygnalizacji pożaru?

Systemy przeciwpożarowe - SSP

            

Wyposażenie obiektu budowlanego w system sygnalizacji pożarowej (SSP) wynikać może z obowiązujących przepisów a także z zaleceń firm ubezpieczeniowych oferujących niższe składki ubezpieczeniowe po zainstalowaniu systemu.

 

Obiekty, w których obowiązkowe jest stosowanie systemu wymienione zostały w § 24 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563). 

 

Elementy systemu

            

Najważniejszym elementem systemu sygnalizacji pożaru jest centrala sygnalizacji pożaru (CSP). Producenci systemów posiadają w swoim asortymencie centrale o różnych rozmiarach i możliwościach konfiguracji w zależności od potrzeb. Przy wyborze centrali pożarowej warto rozważyć czy w przypadku rozbudowy systemu nie będzie konieczna wymiana na bardziej zaawansowaną.

            

Każda centrala adresowalna posiada moduły lub pakiety liniowe/pętlowe pozwalające na podłączenie pętlowych linii dozorowych. Na jednej „pętli” umieszcza się elementy detekcji takie jak automatyczne czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły o różnej liczbie wejść i wyjść pozwalające na sterowanie i kontrolę urządzenia ppoż, czy sygnalizatory adresowalne.

 

Czujki  pożarowe ze względy na wykrywane zjawisko można podzielić na:

 

 • czujki dymu - optyczne i jonizacyjne (punktowe, liniowe),
 • czujki ciepła - różniczkowe i nadmiarowe,
 • czujki płomienia - na ultrafiolet i na podczerwień,
 • czujki iskier,
 • Czujki tlenku węgla
 • Czujki tlenku azotu
 • Czujki zasysające

 

Czujki mogą posiadać nawet kilka sensorów wykrywających różne oznaki pożaru. Określa się je mianem czujek wielosensorowych. Dodatkowo czujki punktowe instalowane są w gniazdach, co umożliwia ich łatwe wyjęcie w celu naprawy lub wymiany. 

 

Izolatory zwarć

 

Elementami wpływającymi na niezawodność systemu są izolatory zwarć. Umożliwiają one odłączenie uszkodzonej części linii lub pętli dozorowej poprzez przerywanie obwodu. W przypadku systemów adresowalnych większość elementów liniowych posiada wbudowany izolator zwarć. W przypadku zwarcia w systemach pętlowych nie następuje przerwa w linii dozorowej ponieważ układ jest zasilany z dwóch końców przewodu. Dopiero dwukrotne przerwanie obwodu eliminuje określoną część linii z działania. Według przepisów centrala powinna być zasilana z przed głównego wyłącznika prądu. Dodatkowo w centrali instaluje się akumulatory pozwalające na pracę systemu w przypadku braku podstawowego źródła zasilania. 

            

Urządzenia wykonawcze

 

W skład systemu przeciwpożarowego wchodzą także urządzenia wykonawcze. Sterowane są za pomocą modułów z przekaźnikami i kontrolowane przez centralę pożarową. Posiadają zestyki umożliwiające podłączenie zasilania zewnętrznego i sterowania urządzeniami takimi jak klapy dymowe, sygnalizatory, zawory, instalacje gaśnicze. Urządzenia przeciwpożarowe mogą być nadzorowane, czyli możliwa jest kontrola ciągłości linii i zgłaszanie przez system uszkodzeń. 

            

Do podłączenia i zasilania wszystkich elementów instalacji wykorzystywane są linie dozorowe, linie sygnałowe czy linie kontrolne. Od ich jakości zależy prawidłowe funkcjonowanie systemu. W tym celu wykorzystuje się kable unieplanione bądź niepalne. Podczas projektowania systemu należy wziąć pod uwagę takie podstawowe parametry linii lub pętli dozorowej jak: dopuszczalna długość; dopuszczalna minimalna rezystancja , dopuszczalna liczba czujek na linii.

 

Zasada działania systemu 

            

Niezależnie od producenta systemu, zasada działania jest taka sama, w Polsce poniekąd wymuszona przez szereg przepisów i norm jakie muszą spełniać wszystkie elementy składowe instalacji. Głównym zadaniem SAP jest jak najszybsze wykrycie zjawiska pożarowego (dymu, ognia, temperatury, innych produktów spalania) poprzez czujki automatyczne lub ręczne ostrzegacze pożarowe.

 

Sygnał z czujki lub przycisku ROP przekazywany jest do centrali systemu pożarowego. Centrala, po otrzymaniu sygnału, ma za zadanie wdrożenie procedur scenariusza pożarowego tzn. uruchomienie elementów systemu, odpowiedzialnych za rozgłaszanie alarmu czy sterowania innych systemów przeciwpożarowych takich jak:  systemy oddymiania, klapy pożarowe, stałe urządzenia gaśnicze, bramy i drzwi ppoż. i wiele innych. Poprzez urządzenia transmisji alarmu sygnał może być przekazywany  do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie najczęściej stosuje się system adresowalny, pozwalający na precyzyjne wskazanie miejsca powstania pożaru.  Nie jest to możliwe w przypadku systemów konwencjonalnych gdzie adresem była jedna linia, na której mogło znajdować się maksymalnie 32 elementy detekcji. 

 

Projektowanie

     

Nie zostały wydane przepisy regulujące projektowanie systemu sygnalizacji pożarowej. Podczas projektowania wykorzystana może być specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 "Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" oraz wytyczne Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne PKN ujednolicają zasady projektowania, montażu i konserwacji z obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej.

 

Podczas projektowania systemu ważnym parametrem, pozwalającym na wybór odpowiedniej czujki, jest przydatność czujki do wykrywania konkretnego typu pożaru. W tym celu czujki sprawdzane są podczas pożarów testowych oznaczanych TF1 - TF8. Każdy z pożarów charakteryzuje się innymi cechami dotyczącymi rodzaju spalanego materiału, wzrostu temperatury, wydzielania dymu, prędkości wznoszenia, widzialności dymu, wydzielania tlenku węgla CO. Przydatność czujki do wykrywania pożaru opisywana jest odpowiednią klasą A, B, C, N, czyli od najbardziej przydatnej do najmniej przydatnej.

            

Projektując systemy przeciwpożarowe możliwe jest zastosowanie wybranego zakresu ochrony. Ochrona całkowita - instalacja obejmuje cały budynek z wyjątkiem pomieszczeń, gdzie nie wymaga się jej stosowania. Do takich miejsc zalicza się łazienki, szyby instalacyjne o przekroju mniejszym niż 2 m2, rampy dostawcze bez zadaszenia, chłodnie artykułów spożywczych bez wentylacji o kubaturze mniejszej niż 20 m3, puste przestrzenie budowlane przy spełnieniu odpowiednich warunków. Ochrona strefowa - obejmuje tylko wybrane strefy w budynku ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru np. pomieszczenia zagrożone wybuchem, magazyny. Granice ochrony strefowej powinny pokrywać się z granicami stref pożarowych. Ochrona dróg ewakuacyjnych - celem tego zakresu ochrony jest szybkie zaalarmowanie osób o wystąpieniu pożaru, tak aby w sposób bezpieczny mogli opuścić zagrożony obszar. Ochrona lokalna - realizowana do dodatkowego zabezpieczenia miejsca o szczególnym zagrożeniu pożarowym np. w wyniku prowadzonego procesu technologicznego. 

 

Budynek dla którego projektowany jest system przeciwpożarowy powinien zostać podzielony na strefy dozorowe. Najczęściej stosowany jest podział przypisujący oddzielne strefy dozorowe dla każdego z pomieszczeń w obiekcie. 

 

Najczęstsze błędy w  projektowanych instalacjach

 

 • Zły dobór elementów detekcji - niedopasowanie rodzaju czujek do pierwszych przypuszczalnych symptomów pożaru,
 • Niekompletna matryca sterowań,
 • Niezgodne z DTR umiejscowienie czujek pożarowych,
 • Zły dobór przewodów oraz nieprawidłowe położenie zespołów kablowych,
 • Zastosowanie elementów SSP nie posiadających wymaganych certyfikatów i dopuszczeń,

 

Nierzetelnie zaprojektowana instalacja może przysporzyć wielu problemów w późniejszym użytkowaniu, a dodatkowo narazić użytkownika systemu na koszty, jakie mogą być generowane w skutek interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku alarmów fałszywych.

Jak często należy przeprowadzać serwis systemów wentylacji pożarowej

Prawidłowe działanie systemu wentylacji pożarowej w sytuacji zagrożenia decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się w budynku. Nawet najbardziej zaawansowana instalacja tego typu nie spełni w stu procentach pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będziemy poddawać jej regularnym czynnościom serwisowym...

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują, aby każdy budynek użytkowy, wyposażony był w system wentylacji pożarowej, stanowiącej jeden z elementów instalacji bezpieczeństwa pożarowego. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjna czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako magazyn. Urządzenia tego typu muszą posiadać również place składowe oraz budynki o użyteczności inwentarskiej.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Zarządcy i właściciele budynku winni zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz takie wyposażenie budynku, aby w razie niebezpieczeństwa można było sprawnie ewakuować osoby znajdujące się wewnątrz nieruchomości...

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

Siła bezpieczeństwa

03.03.20

/

Safety Power

Szukasz firmy, która kompleksowo  doradzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Zadzwoń bądź napisz.

aktualnosci727175.jpg
polon-alfa625775.jpg
siemens655185.jpg
bosch376916.jpg
esser-honeywell725903.jpg
dh731037.jpg
mercor136927.jpg
dts-system377603.jpg
protect389099.jpg
biatech305102.jpg
gazex175716.jpg
hilti871815.jpg
simp277245.jpg
gloria002838.jpg
cnbop104425.jpg
sgsp522125.jpg
cspsplogo256271.jpg
q07087698.jpg
alpol824114.jpg
united-technologies686835.jpg

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.