W jakich sytuacjach należy wykonać i aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - WYMAGANIA

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja ppoż.) jest dokumentem, którego celem jest określenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku. Wymagania prawne dotyczące opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.). Zgodnie z przepisami do zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planami ewakuacji i przestrzegania zawartych w nich ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w obiekcie. Zbiór zasad i procedur, które zawarte są w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powinien być wskazówką dot. postępowania na wypadek pożaru bądź innego zagrożenia. W dokumencie powinni zostać wskazani użytkownicy obiektu, którzy w przypadku powstania pożaru odpowiedzialni będą za prowadzenie ewakuacji aż do czasu przybycia pierwszych służb ratowniczych na miejsce. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym, by w przypadku zagrożenia służby ratownicze przybyły na miejsce mogły z niej skorzystać.

 

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

   

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,

 • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,

 • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,

 • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

 

Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

          

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zostać opracowana w obiektach budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, poczta), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

 • występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),

 • kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),

 • kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,

 • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

 

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać poszczególne elementy:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenie wybuchem;

 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych oraz przeglądom gaśnic;

 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

 • sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych;

 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz próby ewakuacji;

 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, (karta zapoznania z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego) w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz planami ewakuacyjnymi

 • zadania i obowiązki w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu;

 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;

 • plany ewakuacyjne obiektów, zagospodarowanie terenu przyległego, z uwzględnieniem przede wszystkim wymiarów, występującej gęstości obciążenia ogniowego, podziału na strefy pożarowe, kategorii zagrożenia ludzi, warunków ewakuacji, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, odległości od budynków sąsiednich, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, lokalizacji stref zagrożonych wybuchem, hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody zewnętrznego gaszenia pożaru, dojazdów pożarowych.

 • inne załączniki i zbiory procedur instrukcji bezpieczeństwa pożarowego adekwatne do charakterystyki funkcjonalnej i użytkowej danego obiektu.

 

Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

            

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Bardzo ważnym jest, by plany ewakuacji, dostępne dla użytkowników, były zawsze zgodne z warunkami dróg ewakuacyjnych istniejących w budynku.

 

Gdzie powinna być umieszczona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

         

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie instrukcji w specjalnej skrzynce ppoż. znajdującej się np. przy głównym wejściu do budynku lub głównej bramie wjazdowej na teren, gdzie znajduje się obiekt. Plan ewakuacji, jako element instrukcji bezpieczeństwa pożarowego często są umieszczane dodatkowo na ścianach korytarzy lub pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie.

Masz więcej pytań lub wątpliwości w związku z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego? Zadzwoń lub skontaktuj się przy pomocy poniższego formularza kontaktowego. Szczegóły naszej oferty dotyczącej realizacji dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest dostępna w zakładce OFERTA.

 

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE

            

Rozwiązania zamienne stosuje się, gdy spełnienie wymogów przepisów budowlanych lub przeciwpożarowych nie jest możliwe.

            

W zakresie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.):

           

 Wymagania opisane w art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) (artykuły 5 i 6 ustawy Prawo Budowlane dotyczą spełnienia wymagań podstawowych przez budynki), mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

            

W zakresie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do:

 

 • instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,
 • stałych urządzeń gaśniczych,
 • systemów sygnalizacji pożarowej,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • pasów przeciwpożarowych,

 

zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

            

W tym przypadku konieczne jest sporządzenie przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyzy, która musi być uzgodniona przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

            

W zakresie § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030), dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do:

 

 • dróg pożarowych,
 • źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

 

zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

W tym przypadku konieczne jest sporządzenie wniosku przez właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, która musi być uzgodniona przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak często należy przeprowadzać serwis systemów wentylacji pożarowej

Prawidłowe działanie systemu wentylacji pożarowej w sytuacji zagrożenia decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się w budynku. Nawet najbardziej zaawansowana instalacja tego typu nie spełni w stu procentach pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będziemy poddawać jej regularnym czynnościom serwisowym...

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują, aby każdy budynek użytkowy, wyposażony był w system wentylacji pożarowej, stanowiącej jeden z elementów instalacji bezpieczeństwa pożarowego. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjna czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako magazyn. Urządzenia tego typu muszą posiadać również place składowe oraz budynki o użyteczności inwentarskiej.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Zarządcy i właściciele budynku winni zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz takie wyposażenie budynku, aby w razie niebezpieczeństwa można było sprawnie ewakuować osoby znajdujące się wewnątrz nieruchomości...

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

System sygnalizacji pożaru i regularne przeglądy przeciwpożarowe

30.11.20

/

Safety Power

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach określają obowiązujące rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej....

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.