System sygnalizacji pożaru i regularne przeglądy przeciwpożarowe - gwarancją bezpieczeństwa obiektu

30.11.20

/

Safety Power

regularne przeglądy przeciwpożarowe

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach określają obowiązujące rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

Właściciele, użytkownicy budynków podlegających obowiązkowi zabezpieczenia wnętrza poprzez instalacje systemu przeciwpożarowego w tym systemu sygnalizacji pożaru powinny zadbać o regularne przeglądy, konserwacje i serwis. Powierzenie takiego zadania należy zlecić firmie posiadającej zarówno doświadczenie jak i niezbędną w tym zakresie wiedzę.

 

Systematyczne przeglądy przeciwpożarowe zapewnią bezpieczne użytkowanie budynku oraz prawidłowe działanie systemów przeciwpożarowych co w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia czy mienia pozwoli na ograniczenie ewentualnych szkód.

 

Częstotliwość przeglądów w oparciu o przepisy przeciwpożarowe odbywa się co najmniej raz w roku bądź zgodnie z zaleceniami producenta. Doświadczenie pokazuje, iż w przypadku większych obiektów pełna konserwacja systemu odbywać się może w różnych czasookresach, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych czy rocznych.

 

Rodzaje obiektów, w których jest wymagana taka instalacja, łącznie z urządzeniami odbiorczymi alarmów pożarowych i urządzeniami odbiorczymi sygnałów uszkodzeniowych, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Są to:

1) budynki handlowe lub wystawowe) jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2, b) wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2,

2) teatry o liczbie miejsc powyżej 300,

3) kina o liczbie miejsc powyżej 600,

4) budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,

5) sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1500,

6) szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,

7) szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,

8) domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,

9) zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,

10) budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,

11) budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,

12) budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50,

13) archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

14) muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,

15) ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej,

16) centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,

17) garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub obejmujące więcej niż jedną kondygnację podziemną,

18) stacje metra i stacje kolei podziemnych,

19) dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,

20) banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,

21) biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

 

 

  1. Zasada działania systemu sygnalizacji pożaru
  2. Elementy systemu sygnalizacji pożaru
  3. Przeglądy przeciwpożarowe

 

1.      Zasada działania Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) nazywany też Systemem Alarmowania Pożarowego (SAP) projektowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi znajdującymi się m.in. w

 

Opracowując dokumentację projektową pod uwagę należy wziąć indywidualny charakter budynku i sposób jego przeznaczenia. Każdy projekt instalacji systemu przeciwpożarowego powinien uwzględniać indywidualnie opracowany scenariusz pożarowy zawierający ewentualny rozwój zdarzeń w czasie pożaru a także powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poprawność opracowania dokumentacji i wykonania instalacji powinna być zweryfikowana poprzez zastosowanie odpowiednich prób i testów.

 

System sygnalizacji pożaru ma na celu wczesne wykrycie, lokalizację oraz sygnalizowanie i alarmowanie o pożarze w pierwszej fazie jego powstania w celu podjęcia stosownych działań, takich jak: ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej poprzez systemy transmisji alarmu i wreszcie rozpoczęcie automatycznego procesu gaszenia.

 

Zasada działania systemów sygnalizacji pożaru zaczyna się od uruchomienia instalacji poprzez zadziałanie czujki lub ręcznie. Informacja przekazywana jest do centrali sygnalizacji pożarowej. Centrala pożarowa steruje różnymi funkcjami związanymi z bezpieczeństwem ludzi i mienia, np. alarmowaniem optycznym i akustycznym, uruchamianiem urządzeń przeciwpożarowych (klapy dymowe, drzwi pożarowe, urządzenia oddymiające, instalacje gaśnicze), może także sterować zatrzymaniem urządzeń technologicznych. W sytuacji kiedy w danym budynku istnieje obowiązek przekazywania sygnału do Państwowej Straży Pożarnej transmisja alarmu przekazywana jest do najbliższej jednostki.

 

Istotnym elementem wpływającym na dobór systemu, łatwość obsługi i programowanie jest konfiguracja systemu. Jest to zbiór danych określających wyposażenie systemu jak centralę,liczbę linii dozorowych, wyjść sterujących i wejść monitorujących itp., oraz jej organizację pracy, np. sposób zaprogramowania elementów adresowalnych, przydział poszczególnych elementów do stref, warianty alarmowania, ustawienie czułości poszczególnych elementów.

 

System alarmu pożaru może być zintegrowany z pozostałymi systemami przeciwpożarowymi. Parametry te określa producent systemu, jednak by prawidłowo zaprojektować i uruchomić system niezbędna jest ich znajomość.

 

2.      Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP):

  • centrala SSP , która odbiera sygnał od czujek, analizuje dane i przekazuje sygnał do kolejnych podzespołów całego systemu.
  • czujniki dymu, ciepła, płomienia
  • sygnalizatory akustyczne i optyczne,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),

 

 

3.      Przeglądy przeciwpożarowe

Sprawny system przeciwpożarowy to gwarancja bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie. Przeglądy przeciwpożarowe urządzeń i systemów przeciwpożarowych są obowiązkowe a częstotliwość ich wykonywania określona jest w przepisach przeciwpożarowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi należy ich dokonywać nie rzadziej niż raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa spoczywa na każdym właścicielu bądź użytkowniku budynku dla którego wymagane jest zastosowanie się do istniejących przepisów przeciwpożarowych. Systematyczne kontrole, serwis i konserwacja zwiększają poziom bezpieczeństwa w budynku a także sprawność działania urządzenia bądź systemu przeciwpożarowego.

 

Każdy przegląd techniczny zarówno podręcznego sprzętu gaśniczego jak też urządzeń przeciwpożarowych powinien poparty być sporządzonym protokołem.

 

Pozostałe artykuły

Tlenek węgla - zadbaj o swoje bezpieczeństwo

15.12.21

/

Zespół Safety Power

Tlenek węgla, zwany czadem,  jest gazem  trującym, lżejszym od powietrza bezbarwnym i bezwonnym . Powstaje w wyniku spalania różnego rodzaju paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do prawidłowego spalania.

Instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego w zabytkowej bibliotece

10.12.21

/

Zespół Safety Power

W ostatniach dniach zakończyliśmy instalację stałego urządzenia gaśniczego gazowego, w bibliotece budynku zabytkowego. Z uwagi na wartość zbiorów biblitecznych, naszym podstawowym zadaniem było zapewnienie maksimum bezpieczeństwa nie tylko dla ludzi przebywających wewnątrz pomieszczeń ale także bezcennych księgozbiorów. 

System sygnalizacji pożaru i regularne przeglądy przeciwpożarowe - gwarancją bezpieczeństwa obiektu

30.11.20

/

Safety Power

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach określają obowiązujące rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej....

Czym jest system przewciwpożarowy

25.11.20

/

Safety Power

System przeciwpożarowy budynku składa się z szerokiego spektrum kompatybilnych urządzeń przeciwpożarowych oraz związanych z nim instalacji...

System sygnalizacji pożaru, zasady działania

18.11.20

/

Safety Power

Jako właściciele czy zarządcy budynków w których przebywają ludzie jesteśmy zobligowani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stworzenia warunków...

Nasza realizacja montaż CCTV IP

14.10.20

/

Safety Power

Interesująca realizacja. Montaż CCTV IP - monitoring wizyjny. Instalacja telewizji dozorowej w zakresie obszaru na zewnątrz budynku

Przeglądy przeciwpożarowe - jak często i dlaczego są ważne?

12.10.20

/

Safety Power

Jednym z najważniejszych elementów profilaktyki przeciwpożarowej, jest wyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt pozwalający wykryć i opanować pożar...

Kto może zostać rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

17.09.20

/

Safety Power

Zadania związane z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, oraz znane nam przeglądy przeciwpożarowe,..

Jak wyglądają przeglądy przeciwpożarowe budynków?

11.08.20

/

Safety Power

Kontrola przeciwpożarowa budynku skierowana jest m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także administratorów i zarządców budynków...

Siła bezpieczeństwa

20.07.20

/

Safety Power

Szukasz firmy, która kompleksowo doradzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Zadzwoń bądź napisz do nas przy pomocy formularza kontaktowego. Nasi specjaliści znajdą rozwiązanie na wszelkie problemy dot. systemów przeciwpożarowych i systemów alarmowych w Twoim budynku.

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Kineskopowa 1, bud. C

05-500 Piaseczno

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

 

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.